Razvoj naprednih metod za določitev trdnostnih razredov bukovine

Sodelujoče organizacije

  • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL)
  • Biotehniška fakulteta (UL)
  • Zavod za gradbeništvo Slovenije
  • ILKON d.o.o.

Opredelitev problema

Bukev je prevladujoča lesna vrsta v Sloveniji in v primerjavi z iglavci izkazuje znatno boljše mehanske lastnosti. Kljub temu pa se je v konstrukcijske namene ne izkorišča v takšnem obsegu, kot bi se jo lahko. Razlog za to je, da v Sloveniji ne obstaja pravna podlaga za proizvodnjo v trdnostne razrede razvrščene bukovine.

Z delom na projektu smo želeli razširiti nabor podatkov in parametrov za pripravo nacionalnega standarda za vizualno razvrščanje bukovega lesa. Prav tako smo želeli pridobiti zadostno število rezultatov meritev za določitev nastavitev naprave za strojno razvrščanje bukovine. Uporaba bukovine je pogosta tudi v starejših objektih, ki jih smatramo kot kulturno dediščino, zato smo želeli na podlagi povezovanja rezultatov metode microdrill in vrednosti dejanskih mehanskih lastnosti bukovih desk pripraviti smernice, ki bi bile v pomoč pri bolj zanesljivi, ekonomični in manj invazivni presoji dotrajanosti objekta.

Opis Rešitev

Priprava in potrditev standarda za vizualno razvrščanje ali določitev nastavitev naprave za strojno razvrščanje slovenske bukovine bo lastnikom žag ponudilo možnost prodaje v trdnostne razrede razvrščenega konstrukcijskega lesa bukve. S povečano uporabo bukovine, bi se lastnikom gozdov pomagalo reševati tudi problematiko prodaje bukovine.

Projekt bo znatno prispeval k dvigu konkurenčnosti podjetij in krepitvi slovenske lesne industrije. Z iskanjem novih rešitev za čim bolj ekonomično, zanesljivo in čim manj invazivno določanje kakovosti lesa, ki je že del nekega objekta pa želimo prispevati k ohranjanju kulturne dediščine in prvotne arhitekture.