Sistem TGA – DTA za čiste vzorce

Podravska regija

Sistem TGA – DTA za čiste vzorce (TGA 2 + DSC 3) je sestavljen iz dveh aparatov, ki sta priključena na isti procesor in isto programsko opremo, tako da dobljeni rezultati predstavljajo smiselno celoto. Termična analiza spada med osnovne postopke karakterizacije v anorganski in koordinacijski kemiji kot tudi v kemiji materialov (anorganski nanomateriali, polimeri, tekstilni materiali). Osnovni princip vsake termične analize je meritev ene ali večih fizikalnih lastnosti vzorca (masa, temperatura, dimenzije, optične lastnosti) v odvisnosti od temperature. Pri termogravimetrični analizi (TGA) spremljamo maso v odvisnosti od temperature, pri diferencialni dinamični kalorimetriji (DSC) pa merimo toplotni tok, potreben za izenačitev temperature med vzorcem in inertno referenco.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, prostor: D1-312