red. prof. dr. Simona Šarotar Žižek

Visokošolski učitelj, Manager
 • Šifra raziskovalca
 • 30059

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

 • Managementski modeli za podporo in industriji 4.0,
 • ključni kazalniki uspešnosti in industrija 4.0,
 • poslovni procesi in organiziranost podjetja v digitalnem okolju,
 • razvoje e-HRM,
 • organiziranje kadrovske službe v digitalni dobi,
 • uporaba umetne inteligence v managementu človeških virov,
 • modeli kompetenc za industrijo 4.0,
 • modeli individualne delovne uspešnosti v 4.0,
 • razvoj zaposlenih v industriji 4.0.,
 • uporaba CHATGPT pri razvoju zaposlenih,
 • optimalno organiziranje dela na daljavo ali hibridnem delu.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

AKADEMIJA »PAMETNO PODJETJE« (managementski in organizacijski vidik, vidik zaposlenih in komunikacije)

 • Cilji: znali bodo popisati proces, postaviti KPI-je i, razvijati, motivirati, nagrajevati zaposlene, vzpostaviti sisteme za poslovno obveščanje in izvajati marketing ter komuncirati.
 • Komu je izobraževanje namenjeno: direktorji podjetij, predsedniki uprav in člani uprav, direktorji/vodje proizvodnje, Direktorji/vodje raziskav in razvoja, Direktorji/vodje kadrovsko-splošnega področja, Strokovni kadri na področju proizvodnje Strokovni kadri na področju informatike
 • Trajanje in struktura: 9 modulov in vsak traja 4 šolske ure in temelji na kombinaciji, predavanj, delavnice in svetovanja
  1. modul: DIGITALIZACIJA IN TEORETIČNA IZHODIŠČA INDUSTRIJE 4.0
  2. modul: PROCESI IN MANAGEMENTSKE REŠITVE KOT IZHODIŠČE ZA DIGITALIZACIJO PODJETIJ
  3. modul: KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KPI)
  4. modul: AGILNA ORGANIZACIJA IN AGILNI ZAPOSLENI  TER ORGANIZACIJA ENERGIJA KOT PODPORA
  5. modul: MERJENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU TER SISTEM MOTIVIRANJA IN KREPITVE ZAVZETOSTI
  6. modul: RAZVOJ ZAPOSLENIH ZA DELO V RAZMERAH INDUSTRIJE 4.0
  7. modul: IZZIVI MARKETINGA V DOBI DIGITALIZACIJE
  8. modul: SISTEMI ZA POSLOVNO OBVEŠČANJE
  9. modul: POTI IN STRANPOTI KOMUNICIRANJA V DIGITALNEM OKOLJU
 • Izvajalec: izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, izr. prof. dr. Zlatko Nedelko, izr. prof. dr. Aleksandra Selinšek, red. prof. dr. Damijan Mumel in doc. dr. Igor Perko

VZPOSTAVITEV MENTORSTVA in OBRATNEGA MENTORSTVA V PODJETJIH V DIGITALNI DOBI

 • Komu je namenjen: organizacijam, ki želijo vzpostaviti učinkoviti sistema mentorstva in obratnega mentorstva, ker se zavedajo, da je mentorstvo in obratno mentorstvo izredno pomembno za razvoj zaposlenih, ustvarjanje pozitivne klime v podjetju ter povečanje učinkovitosti in sposobnosti razvoja in rasti podjetja v digitalni dobi.
 • Trajanje programa: program bo trajal 8 šolskih ur, 2 x 4 ure.
 • Potek in metode dela: predavanje, delo v manjših skupinah, igra vlog, individualno delo, študije primerov, razprave in diskusije.
 • Vsebina programa: Izobraževanje bo vključevalo:
  PREDAVANJE
  Mentorstvo in druge oblike pristopov k razvoju ljudi, Mentorstvo v današnjem podjetniškem okolju, Prednosti in namen izvajanja mentorstva (prednosti za podjetje, prednosti za mentorja, prednosti za mentorirance), Osnovne značilnosti mentorskega programa, Priprave v podjetju za vzpostavitev mentorskega programa, Kompetence in odgovornosti mentorja in mentoriranca, Metode in tehnike mentorstva, Vzpostavitev programa mentorstva, Največje ovire in izzivi, Obratno mentorstvo in njegove funkcije ter koristi, Vzajemno mentorstvo v digitalni dobi.
  DELAVNICO
  Cilj delavnice je oblikovati zasnovo ustreznega sistema mentorstva in obratnega mentorstva v organizaciji, ki krepi kompetence zaposlenih v digitalni dobi.

TALENT MANAGEMENT V DIGITALNI DOBI

 • Komu je namenjen: podjetjem, ki želijo vzpostaviti učinkoviti sistema upravljanja s talenti, ker se zavedajo, da je te kadre ne samo težko pridobiti ampak tudi obdržati. So pa pomembni za razvoj uspešnosti in doseganja ciljev.
 • Trajanje programa: program bo trajal 6 šolskih ur, 2 x 3 ure.
 • Potek in metode dela: predavanje, delo v manjših skupinah, igra vlog, individualno delo, študije primerov, razprave in diskusije.
 • Vsebina programa: Izobraževanje bo vključevalo:
  PREDAVANJE
  Digitalizacija in človeški viri, Kaj je Talent Management?, Talenti v današnjem podjetniškem okolju, Pridobivanje talentov, Prednosti in namen izvajanja Talent Managementa, Identificiranje talentov, Priprava programa Talent managementa v podjetju (Programi za perspektivne kadre, Programi za ključne kadre), Monitoring in evalvacija.
  DELAVNICO
  Cilj delavnice je oblikovati zasnovo ustreznega sistema talent managementa v podjetju.

RAZVOJ ZAPOSLENIH

 • Komu je namenjen: organizacijam, ki želijo razvijati svoje zaposlene v digitalni dobi na inovativne načine, saj so ti nosilci ustvarjanja dodane vrednosti. To pa lahko ustvarjajo samo kompetentni zaposleni.
 • Trajanje programa: program bo trajal 6 šolskih ur, 2 x 3 ure.
 • Potek in metode dela: predavanje, delo v manjših skupinah, igra vlog, individualno delo, študije primerov, razprave in diskusije.
 • Vsebina programa: Izobraževanje bo vključevalo:
  PREDAVANJE
  Kaj je razvoj zaposlenih?, Pomen razvoja zaposlenih, Dejavnosti razvoja zaposlenih v digitalni dobi, Pristopi razvoja zaposlenih v digitalni dobi, Celovite metode razvoja zaposlenih v digitalni dobi, Karierni razvoj, Talent management, Razvoj ključnih kadrov, Nasledstva, Digitalna orodja za pomoč razvoju zaposlenih, Motiviranje zaposlenih za razvoj, Vpliv psihičnega dobrega počutja na razvoj zaposlenih.
  DELAVNICO
  Cilj delavnice je pregledati obstoječe razvojne aktivnosti podjetja in jih izboljšati.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V SVETU DIGITALNEGA DELA

 • Komu je namenjen: organizacijam, ki želijo premostiti vrzel med generacijami v digitalnem svetu dela.
 • Trajanje programa: izobraževanje bo trajalo 6 šolskih ur, 2 x 3 ure.
 • Potek in metode dela: predavanje, delo v manjših skupinah, igra vlog, individualno delo, študije primerov, razprave in diskusije.
 • Vsebina programa: Izobraževanje bo vključevalo:
  PREDAVANJEV okviru predavanja bomo opredelili generacije in predstavitve značilnosti generacij: Baby boom, Generacije X, Generacije Y in Generacije Z. Poudarek bo tudi na prepoznavanju generacijskih stereotipov kot enega izmed razlogov za generacijsko vrzel, ki je tudi vzrok konfliktov na delovnem mestu. Predstavili bomo aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja (solidarnost, učenje in medgeneracijsko sodelovanje v ožjem smislu). Predstavili bomo tudi načine medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu (mentorstvo in obratno mentorstvo, krožno zaposlovanje, delitev delovnega mesta, coaching, sponzorstvo, medgeneracijski management).

  Prednosti megeneracijskega sodelovanja v digitalni dobi.

  DELAVNICO
  Delavnica nam bo služila za praktično strategij implementacije medgeneracijskega sodelovanja v prakso dela podjetja. Na delavnici bomo oblikovali načrte in aktivnosti za realizacijo medgeneracijskega sodelovanja v prakso dela.

SISTEMSKO ZMANJŠEVANJE STRESA PRI ZAPOSLENIH ZARADI DIGITALIZACIJE

 • Komu je namenjen: prvenstveno managerjem na vršni, srednji in operativni ravni upravljanja, ki lahko z ustreznimi strategijami in programi vplivajo na zmanjševanje stresa pri zaposlenih, ki nastaja zaradi novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje zaradi digitalizacije.
 • Trajanje programa: enodnevni seminar v obsegu 8 ur, 2 x 4 ure.
 • Potek in metode dela: predavanje, delo v manjših skupinah, igra vlog, individualno delo, študije primerov, razprave in diskusije.
 • Vsebina programa: Izobraževanje bo vključevalo:
  PREDAVANJE
  Pomen stresa v digitalni dobi, Izvori stresa na delovnem mestu in v zasebnem življenju, Novi psihosocialni dejavniki tveganja za varnost in zdravje, Posledice stresa v obliki fizioloških, psiholoških in vedenjskih težav, Kaj je burnout in kako ga preprečiti?, Tehnike za individualno premagovanje stresa, Oblikovanje strategij za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v delovnem okolju, Oblikovanje programov za premagovanje stresa pri zaposlenih, Vpliv stresa na delovno storilnost.
  DELAVNICO
  Na delavnici bodo udeleženci oblikovali strategije in programe za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v njihovih podjetjih.

VODENJE SODELAVCEV, KI DELAJO NA DALJAVO

 • Komu je namenjen: vsem vodjem, ki vodijo sodelavce, ki delajo na daljavo.
 • Trajanje programa: enodnevni seminar v obsegu 8 ur, 2 x 4 ure.
 • Število udeležencev: največ 40 udeležencev.
 • Potek in metode dela: predavanje, delo v manjših skupinah, igra vlog, individualno delo, študije primerov, razprave in diskusije.
 • Vsebina programa: Izobraževanje bo vključevalo:
  PREDAVANJE
  Opredelitev in razvrstitev dela na daljavo, Opredelitev in slabosti dela od doma za delodajalca, Opredelitev in slabosti dela od doma za delojemalca, Ovire za delodajalca, Izzivi za delodajalca, Priporočila za vodje, ki vodijo sodelavce.
  DELAVNICO: V delavnici bomo obravnavali vodenje za vse ki delajo od doma oz. na daljavo.

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • Virs d.o.o.,
 • TEHNIOR, BAVDAŽ DARKO, s.p.,
 • Beltinka Beltinci, tovarna pletenin d.o.o.,
 • Mitos Group d.o.o.,
 • AKZ Tehnik d.o.o.

Uspešni projekti s podjetji

PODJETJA: Virs d.o.o., TEHNIOR, BAVDAŽ DARKO, s.p., Beltinka Beltinci, tovarna pletenin d.o.o., Mitos Group d.o.o., AKZ Tehnik d.o.o.
OPIS PROBLEMA: Stimulativno nagrajevanje zaposlenih v Industriji 4.0
OPIS REŠITVE: Na temelju popisa poslovnih procesov, identificiranih ključnih kazalnikov smo razvili model uspešnosti za zaposlene v digitalnem okolju s pripadajočim sistemom motivacijskih dejavnikov.

Znanstvene objave

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, MUMEL, Damijan, VEINGERL ČIČ, Živa. Vpliv digitalizacije na socialno varnost in zdravje posameznika

VEINGERL ČIČ, Živa, BOBEK, Samo, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Mobility and transition of hi-tech professionals between companies : a study of technology intensive industries in selected EU countries

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, TREVEN, Sonja, VEINGERL ČIČ, Živa. Učinkovitost in uspešnost organizacije na splošno in v povezavi z industrijo 4.0

VEINGERL ČIČ, Živa, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Upravljanje s človeškimi viri v industriji 4.0

VEINGERL ČIČ, Živa, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Zaposleni in industrija 4.0. 

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, MULEJ, Matjaž, POTOČNIK, Amna. The sustainable socially responsible society : well-being society 6.0. Sustainability. 2021, vol. 13, issue 16, str. 1-31, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9186, DOI: doi.org/10.3390/su13169186. [COBISS.SI-ID 73281027], [JCR, SNIP]

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, ŠKET, Robert. Delo na daljavo. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2022, letn. 71, št. 7/8, str. 16-28, ilustr. ISSN 0005-4631. https://bv.zbs-giz.si/bancni-vestnik/clankidokument/clanek/2022/7-8/delo-na-daljavo.pdf?d=1. [COBISS.SI-ID 124920579]

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, ŠKET, Robert. Delo na daljavo (2). Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 71, št. 9, str. 12-22, tabeli. ISSN 0005-4631. https://bv.zbs-giz.si/bancni-vestnik/e-arhiv/2022-9/delo-na-daljavo-(2). [COBISS.SI-ID 124919555]

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, PRESKAR, Mihaela. Digitalizacija in njeni izzivi = Digitalisation and its challenges. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. jan./feb. 2020, letn. 69, št. 1/2, str. 32-43, ilustr. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 13605148]

ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, MULEJ, Matjaž, PRESKAR, Mihaela. Družba 5.0 = Society 5.0. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. mar. 2020, letn. 69, št. 3, str. 24-31, ilustr. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 13621276]

IVAJNŠIČ, Betina, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Agilni menedžment človeških virov = Agile human resource management. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. dec. 2020, letn. 69, št. 12, str. 30-44, graf. prikazi. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 44333315]

VEINGERL ČIČ, Živa, BOBEK, Samo, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Hi-tech professionalsʹ intention to quit. Sankalpa : journal of management and research. 2017, vol. 7, no. 2, str. 1-11. ISSN 2231-1904. [COBISS.SI-ID 12854812]

VEINGERL ČIČ, Živa, BOBEK, Samo, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. IT employeesʹ job satisfaction – comparative analysis between industries. Sankalpa : journal of management and research. 2018, vol. 8, no. 1, str. 3-11. ISSN 2231-1904. [COBISS.SI-ID 13004828]

HRAST, Nomi, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Health and safety at work in times of remote work. V: NEDELKO, Zlatko (ur.). 6th FEB International Scientific Conference : challenges in economics and business in the post-COVID times : [16. – 20. May 2022, Maribor, Slovenia]. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2022. Str. 487-497. ISBN 978-961-286-600-6. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/679, DOI: 10.18690/um.epf.5.2022.46. [COBISS.SI-ID 108806403]

MULEJ, Matjaž, POTOČNIK, Amna, JAKOVLJEVIĆ, Darinka, BEČIĆ, Emira, HRAST, Anita, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. (Digital) regional management with (subconscious) sustainable social responsibility: a way to and part of society 5.0. V: HRAST, Anita (ur.), PERKO, Igor (ur.), PICIGA, Darja (ur.). IRDO Joint Conferences on Socially Responsible Society 2021, 10-11 June 2021, (Maribor, Slovenia, European Union, online performance) : conference proceedings = Združeni konferenci IRDO: družbeno odgovorna družba 2021, 10.-11. junij 2021, (Maribor, Slovenija, Evropska unija, virtualna izvedba) : referati predavateljev. Elektronska izd. Ljubljana: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO): = Institute for the Development of Social Responsibility (IRDO), 2021. Str. 1-4. Zbirka Družbena odgovornost. ISBN 978-961-7141-01-6. https://www.irdo.si/irdo2021ref/referati/01-a03-mulej.pdf. [COBISS.SI-ID 76006915]

VEINGERL ČIČ, Živa, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Razvijanje kompetenc zaposlenih v industriji 4.0. V: ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (ur.), et al. Pametna proizvodnja : pametna proizvodnja – managementski vidik in vidik zaposlenih = Smart production : [smart production – management aspect and the aspect of employees]. 1. izd. Harlow [etc.]: Pearson; Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2018. Str. 421-447. ISBN 978-1-78764-186-0. [COBISS.SI-ID 13288988]

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.