HUMANIPA – Fuzija verbalnih in neverbalnih signalov za naslednjo generacijo inteligentnih komunikacijskih vmesnikov

Sodelujoče organizacije

  • Fakulteta za elektrotehiko, računalništvo in informatiko (FERI), Univerza v Mariboru

Opis problema

Ključne raziskovalne aktivnosti za program HUMANIPA so usmerjene v razumevanje in modeliranje pogovornega jezika v interakcijah človek-človek. Na področju procesiranja naravnega jezika in razumevanju govorjenega jezika, začenja prevzemati pomembno vlogo v interakciji človek-stroj gestikulacija in neverbalna komunikacija, kot tudi sposobnost izražanja informacij ne samo z besedami. Postalo je namreč jasno, da je vključevanje takšnih signalov ključna usmeritev pri ugotavljanju bolj osebnega vidika uporabniških vnosov in načina, kako se odzivi naprav lahko predstavijo ljudem. V neposredni interakciji so neverbalni signali posredovani skupaj z govorjeno vsebino (ali celo v njeni odsotnosti) ključni za vzpostavljanje kohezije v diskurzu.

Opis rešitev

V okviru raziskovalnega projekta HUMANIPA razvijamo nov koncept razumevanja pogovorne intelligence CLU (Conversational language understanding), kot nov edinstven pristop, ki nadalje razvija idejo, da so verbalni in neverbalni pogovorni signali komplementarni in enako pomembni v pogovornih izrazih. Tako v okviru projekta razvijamo nove modele na osnovi fuzije, in tudi algoritme na osnovi AI, ki bodo sposobni ustvarjati poglobljeno razumevanje v kognitivnem medsebojnem sovplivanju s komunikativnim namenom kot osrednjim jedrom v človeški interakciji. Ti algoritmi bodo temeljili na tehnikah globokega učenja in bodo uporabljali celovite pogovorne signale, ki jih vsebuje tudi EVA-Corpus.