DIGITALIZACIJA KOT KLJUČNI DEL STRATEGIJE EU ZA OBDOBJE 2021–2027

19/7/2021

Digitalizacija in z njo povezane tehnologije vse bolj oblikujejo naše življenje. Spreminjajo naš način dela, nakupovanja, komuniciranja in preživljanja prostega časa. Ob vlogi tehnologij v našem vsakdanjem življenju, pa je integracija teh v gospodarstvo in javno upravo vedno bolj pomembna za celotno državo. V gospodarskih krogih se vse več industrijskih podjetij ozira h konceptu Industrije 4.0 ter storitvenih podjetjih k digitalni preobrazbi. Osrednja ideja digitalne preobrazbe je spreminjanje poslovnih procesov v organizacijah na način, da so le ti kolikor je možno podprti in avtomatizirani s pomočjo digitalnih tehnologij. Potreba po spodbujanju digitalne in tehnološke preobrazbe gospodarstva se je še bolj jasno izrazila v času pandemije COVID-19.

Številna podjetja v Sloveniji so že pristopila k digitalizaciji poslovanja, vendar je kljub temu število teh prenizko. Slovenija je glede na indeks DESI (Digital Economy and Society Index) pod povprečjem Evropske unije (EU) in sicer na 16. mestu, pri čemer je zadnji leti celo nazadovala. Izmed štirih področjih, ki jih DESI ocenjuje, se je Slovenija še najslabše odrezala na področju uporabe internetnih storitev, sledi pa integracija digitalnih tehnologij.

Za EU je napovedano je, da se bo delež globalnega BDP do leta 2050 zmanjšal s trenutnih 22 % na 14 %, zato se pomen digitalne preobrazbe gospodarstva odraža tudi v strategiji EU. EU si ne želi postati zgolj trg za tuja podjetja, predvsem za hitro rastoč azijski trg ponudnikov različnih digitalinih storitve. Temu primerno se je EU odločila zaustaviti negative trend in potek prilagoditi v svojo prid, predvsem z inovacijami in digitalno preobrazbo. Tako se ob temah povezanih z ustvarjanjem zelene družbe (ang. Green deal), izpostavlja tudi digitalizacija kot eden izmed najpomembnejših izzivov trenutnih generacij. Kako se bomo spoprijeli s temi izzivi bo nedvomno vplival na našo prihodnost. Temu primerno je na področju digitalizacije Evropska komisija oblikovala Program za digitalno Evropo (ang. Digital Europe Programme – DEP), ki se bo izvajal med leti 2021 in 2027 in bo spodbujal digitalno preobrazbo evropske družbe. EU bo programu v okviru dolgoročnega proračuna za omenjeno obdobje namenila kar 9,2 milijarde eurov in bo komplementaren program financiranja Obzorju Evropa (Horizon Europe).

Evropska komisija je v okviru DEP med drugim predvidela tudi vzpostavitev evropskih digitalnih inovacijskih stičišč – v angleščini European Digital Innovation Hubs (EDIH). EDIH-i bodo v DEP imeli osrednjo vlogo pri spodbujanju digitalne preobrazbe gospodarstva in javnega sektorja, s fokusom na uvajanje novih pristopov, procesov in postopkov z uporabo naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, super-računalništvo (HPC) ter ob podpori kibernetske varnosti ter drugih digitalnih tehnologij. Prav tako je cilj nuditi podjetjem podporo pri eksperimentiranju in testiranju naprednih digitalnih rešitev (predvsem iz področja Industrije 4.0 in 5.0), seznanitev z možnostjo sodelovanja z raziskovalci, drugimi regionalnimi podjetij, spoznavanje dobrih praks iz evropskega prostora, nadgradnjo znanj in kompetenc ali pridobitev svetovanja glede digitalne preobrazbe. V luči tega Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru (DIH UM), ki je tudi koordinator konzorcija DIGI-SI, enega izmed treh nacionalnih kandidatov, ki se potegujejo za podelitev naziva EDIH, stremi k uresničitvi prej omenjenih izzivov in ciljev.

Digitalizacija in DIH UM

DIH UM, ki je bilo s sklepom kolegija rektorja vzpostavljeno 21.1.2019, že dve leti deluje kot celovito operativno digitalno inovacijsko stičišče in povezuje raziskovalce in njihovo znanje, raziskovalno opremo in rešitve z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji iz gospodarstva in javne uprave. Razvija se pod taktirko doc. dr. Muhameda Turkanovića, ki je redno zaposlen na Inštitutu za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

S svojim delovanjem DIH UM želi prispevati k implementaciji in širši uporabi tehnologij umetne inteligence, super-računalništva (HPC), kibernetske varnosti ter drugih digitalnih tehnologij v gospodarstvu. Osredotoča se zlasti na potrebe mikro, malih in srednjih podjetjih (MSP) ter organizacij javnega sektorja. Za doseganje teh ciljev DIH UM aktivno gradi ekosistem v okviru katerega spodbuja sodelovanje podjetji, akademske sfere in drugih podpornih institucij Vzhodne kohezijske regije Slovenije, ki po gospodarskih rezultatih zaostaja za Zahodno kohezijsko regijo in je v okviru kohezijske politike EU uvrščena med manj razvita področja.

DIH UM deluje po načelu odprtosti za vse zainteresirane strani. Vertikalno deluje na prednostnih področjih Strategije pametne specializacije Slovenije, horizontalno pa na tehnoloških področjih v skladu s politiko Digitalne Evrope. Je enotna vstopna točka za Vzhodno kohezijsko regijo in gospodarstvu pomaga pri identifikaciji ustreznih partnerjev, ki jim lahko pomagajo pri procesu digitalne preobrazbe.

Kot je že omenjeno, je DIH UM tudi koordinator konzorcija DIGI-SI, enega izmed treh nacionalnih kandidatov za EDIH. Predloge kandidatov je Ministrstvo za Javno upravo predložilo Evropski komisiji, ki bo v drugem krogu razpisa odločala o podelitvi naziva EDIH. Konzorcij ob DIH UM sestavljajo tudi Arctur d.o.o., Institut “Jožef Stefan”, ITC Murska Sobota, Tehnološki park Ljubljana ter Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Kljub temu da so partnerji aktivni v raznovrstnih sektorjih od kmetijstva do zdravstva, tehnologija umetne inteligence s poudarkom na superračunalništvu (HPC) in kibernetski varnosti služi kot rdeča nit, ki združuje dejavnosti vseh članov konzorcija.

Storitve DIH UM

DIH UM temelji na štirih stebrih oz. zagotavlja štiri sklope storitev: »Veščine in usposabljanja«, »Testiranje pred investiranjem«, »Inovacijski ekosistem in mreženje« ter »Podpora pri iskanju vlagateljev«. V okviru prvega sklopa se aktivnosti osredotočajo predvsem na nadgradnjo digitalnih kompetenc, organizacijo delavnic in izvajanje izobraževanj na področju digitalizacije ter spodbujanje, ustvarjanje in širjenje teh spretnosti v gospodarstvu in javni upravi. V tem sklopu DIH UM ustvarja tudi nove priložnosti za prenosa znanja iz akademskih krogov v širše poslovno okolje. Izvedbo delavnic in izobraževanj na področju digitalizacije ponuja odlično priložnost za promocijo obsežnega strokovnega in praktičnega znanja raziskovalcev UM.

Drugi sklop storitev, torej »Testiranje pred investiranjem«, omogoča podjetjem in organizacijam preizkus in testiranje tehnologij in pristopov digitalizacije, preden so primorani k dejanskim naložbam v le te. Storitve iz tega sklopa vključujejo tudi oceno digitalne zrelosti, načrtovanje digitalne preobrazbe, pospeševanje integracije digitalizacije, testiranje in eksperimentiranje z digitalnimi tehnologijami (programska oprema in strojna oprema), spodbujanje razvojnih in raziskovalnih projektov ter pogodbenih raziskav itn. Poseben poudarek bo na ključnih tehnologijah, ki jih promovira DEP tj., HPC, umetna inteligenca in kibernetska varnost.

DIH UM podjetjem nudi pomoč pri iskanju ustreznih raziskovalcev in infrastrukture za izvajanje skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Pri tem pa je pomemben tudi tretji sklop storitev, ki se osredotoča na gradnjo skupnosti in vzpostavljanje zaupanje med deležniki. Strokovna združenja in druge neformalne mreže v katerih je DIH UM vključen, vključno s tujimi EDIH-i služijo predvsem oblikovanju novih in negovanju že obstoječih poslovnih partnerstev.

Mreženjski in promocijski dogodki DIH UM so namenjeni prav temu – ustvarjanju povezav in grajenju odnosov med deležniki. Ob povezovanju s potencialnimi projektnimi partnerji dogodki nudijo tudi priložnost predstavitve izumov in inovacij raziskovalcev potencialnim odjemalcem in zainteresiranim podjetjem. DIH UM znanja raziskovalcev promovira tudi na družbenih omrežjih in svojem spletnem portalu (http://dih.um.si). Raziskovalci si na spletnem portalu DIH UM lahko svoje profile urejajo sami in navedejo znanja in projekte, ki bi jih radi izpostavili in predstavili podjetjem doma in v tujini. Portal zajema tudi predstavitev infrastrukture UM, ki se lahko koristi za podporo digitalizaciji, predstavitev izvedenih projektov raziskovalcev UM, ki so povezani z digitalizacijo itn.

Kljub temu, da se DIH UM zaenkrat usmerja predvsem na regionalno raven, je del poslanstva tudi doprinos k tesnejšemu sodelovanju na Evropski ravni. Sklop »Podpora pri iskanju vlagateljev« se nanaša na priložnosti in iskanje različnih oblik podpore ter investicij v nacionalnih in mednarodnih mrežah, kot so Enterprise Europe Network in InvestEU. DIH UM z drugimi DIH-i organizira skupne projekte, delavnice in konference, ki nudijo priložnosti za izgrajevanje novih in nadgradnjo že obstoječih povezav. V okviru nominacije DIGI-SI za EDIH pa se bo za deležnike obseg priložnosti na evropski ravni še povečal.

Sodelovanje z DIH UM

V okviru DIH UM deluje organizacijska ekipa strokovnih sodelavcev, ki aktivno gradijo celosten ekosistem in skrbijo za promocijo znanja, opreme in tehnologij Univerze v Mariboru in širše. Prav tako pa je aktivno udeležena tudi strokovna ekipa 120+ različnih raziskovalcev iz 47 raziskovalnih skupin vseh 17 fakultet članic UM, katerih področje raziskovanja se dotika digitalizacije. K sodelovanju pa vabimo tudi raziskovalce, ki se nam še niso oglasili, vendar so prepoznali priložnosti, ki nas čakajo v okviru Digitalne Evrope v naslednji EU finančni perspektivi. Potrudili se bomo, da čim bolj učinkovito promoviramo vaše znanje, obstoječe tehnologije in vaše raziskave na področju digitalizacije doma in v tujini.

 

Skip to content